Burgscheldestraat 36-38, 9700 Oudenaarde, België

Algemene voorwaarden

Huurovereenkomst fietsen – Voorwaarden De huurder verklaart zich akkoord met onderstaande:
ALGEMENE VOORWAARDEN: De huurder verklaart de fiets(en) in goede staat ontvangen te hebben en ze in dezelfde goede staat terug binnen te brengen. In geval van schade of diefstal, van eender welke omvang, of door eender welke reden, verbindt de huurder zich er toe de opgelopen schade of diefstal te vergoeden. Hiervoor ontvangt de huurder binnen de 8 dagen na de vaststelling van de geleden schade een faktuur. Indien het bedrag van de schade groter is dan de waarborgsom, dient de huurder dit bijkomende bedrag onmiddellijk te vereffenen. Dit wordt genoteerd op het verhuurcontract. De huurder is gehouden elk schadegeval of ongeval onmiddellijk te melden aan de verhuurder, dit ten laatste bij inlevering van de fiets(en). De huurder vergewist zich vooraf (bij afhaling) van de goede staat van de verhuurde fiets die wettelijk in orde is. Eventuele opmerkingen worden genoteerd op het verhuurcontract. Bij afhaling van de fiets(en) aan de Burgschelde 36-38, 9700 Oudenaarde wordt een waarborg van 300 euro per fiets in cash geld aangerekend. Indien er niet aan deze voorwaarde kan worden voldaan, vervalt de overeenkomst. Bij het terugbrengen van de huurfiets(en) aan het einde van de afgesproken termijn, in goede staat, krijgt de huurder deze waarborg per fiets onmiddellijk terug. Het stukrijden van binnen- en/of buitenbanden, evenals alle andere materiële schade aan de fiets is voor rekening van de huurder. Alle interventies van l’Amusette zullen aangerekend worden aan 60€/uur. De huurder is ten allen tijde verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal, zowel bij ongeval, beschadiging, overtredingen als diefstal. Bij schade aan de gehuurde fiets of toebehoren dient de huurder bij inlevering de uit te voeren herstelling te betalen aan de verhuurder. Prijzen zijn afhankelijk van de schade: onderdelen worden gerekend aan winkelprijzen – 15% + uurloon. Bij lakschade wordt 10% van de winkelwaarde van de fiets in rekening gebracht (als waardevermindering bij verkoop achteraf). Deze regeling geldt niet als de (lak)schade op verschillende plaatsen is. In dat geval dient zal een bestek worden opgemaakt om de schadesom te bepalen. Bij diefstal of verlies van de gehuurde fiets of toebehoren dient de huurder onmiddellijk het verloren goed te betalen aan de verhuurder. Het aangerekende bedrag is hetzelfde als de waarde nodig voor vervanging van de fiets/onderdeel/accessoire. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor ongevallen veroorzaakt door verkeerd gebruik en/of eventuele gebreken aan de fiets(en). De huur dient vooraf betaald te worden en wordt als verworven beschouwd. De uren per dag zijn als volgt vastgesteld : Ganse dag van 09:00 u tot 18:00 u. Wordt een fiets niet tijdig teruggebracht (voor 18u) op het adres van l’Amusette, zal een extra periode aangerend worden aan dagtarief per begonnen dag.
VERLIES OF DIEFSTAL VAN DE FIETS(EN) Het eigen risico voor de huurder in de clausule bedraagt 3.500 euro per fiets. Bij verlies of diefstal van de fiets(en) dient de huurder ALTIJD aangifte te doen bij het plaatselijk politiebureel. Hiervan dient de huurder 1 exemplaar van aangifte te bezorgen aan de verhuurder. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde zijn exclusief bevoegd voor eventuele geschillen. Bij ontbreken van tijdige betaling zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten van 10% evenals een schadevergoeding van 10% (met een minimum van 75 euro) verschuldigd. Door het boeken van de huurovereenkomst verklaart de huurder zich automatisch akkoord met de huurvoorwaarden.
ANNULATIEVOORWAARDEN  Bij annulatie > 30 dagen vooraf : annulatiekost 10% van het huurbedrag  Bij annulatie 30-15 dagen vooraf : 50% van het huurbedrag  Bij annulatie < 15 dagen vooraf : 100% van het huurbedrag Aanvang verhuur volgens boeking uitgevoerd via de website www.lamusette.bar Aanvang verhuur volgens boeking uitgevoerd via de website www.lamusette.bar Prijs volgens boeking De huurder verklaart kennis genomen te hebben van de algemene verhuurvoorwaarden en is hiermee akkoord door het aangaan van de verhuur van de fiets(en).

Rental agreement bicycles – Conditions The tenant agrees to the following:
GENERAL TERMS AND CONDITIONS: The renter declares to have received the bicycle (s) in good condition and to bring them back in the same good condition. In the event of damage or theft, of any size, or for any reason, the tenant undertakes to compensate for the damage or theft incurred . For this, the tenant will receive an invoice within 8 days after the determination of the damage suffered. If the amount of the damage is greater than the deposit, the tenant must immediately settle this additional amount. This is noted on the rental contract. The lessee is obliged to immediately report any claim or accident to the renter, at the latest upon return of the bicycle(s). The tenant ensures in advance (upon collection) the good condition of the rented bicycle that is legally in order. Any comments will be noted on the rental contract. When picking up the bike(s) at the Burgschelde 36-38, 9700 Oudenaarde, a deposit of 300 euros per bike in cash will be charged. If this condition cannot be met, the agreement will lapse. When returning the rental bike(s) at the end of the agreed term, in good condition, the renter will immediately receive this deposit back. The breakdown of inner and/or outer tires, as well as all other material damage to the bicycle is at the expense of the renter. Any extra service by l’Amusette will be charged at 60€/h. The lessee is at all times responsible for the rented equipment, both in the event of accident, damage, violations and theft. In the event of damage to the rented bicycle or accessories, the renter must pay the repair to be carried out to the lessor upon return. Prices depend on the damage: parts are charged at retail prices – 15% + hourly wage. In case of paint damage, 10% of the retail value of the bicycle will be charged (as a depreciation in case of sale afterwards). This regulation does not apply if the (paint) damage is in different places. In that case, a specification must be drawn up to determine the damage sum. In the event of theft or loss of the rented bicycle or accessories, the tenant must immediately pay the lost good to the lessor. The amount charged is the same as the value needed for replacement of the bike/part/accessory. The lessor is notresponsible for accidents caused by incorrect use and / or any defects in the bicycle (s). The rent must be paid in advance and is considered acquired. The hours per day are determined as follows: All day from 09:00 to 18:00. If a bicycle is not returned on time (before 6 pm) to the address of l’Amusette, an extra period will be added at the daily rate per day started.
LOSS OR THEFT OF THE BICYCLE(S) The excess for the renter in the clause is 3,500 euros per bike. In case of loss or theft of the bicycle (s), the tenant must ALWAYS report to the local police station. The tenant must provide 1 copy of this declaration to the landlord. The courts of the judicial district of Ghent have exclusive jurisdiction for any disputes. In the absence of timely payment, interest of 10% as well as compensation of 10% (with a minimum of 75 euros) are due by operation of law and without notice of default. By booking the rented object, the tenant automatically agrees with the rental conditions.
CANCELLATION CONDITIONS  In case of cancellation > 30 days in advance: cancellation fee 10% of the rental amount  In case of cancellation 30-15 days in advance : 50% of the rental amount  In case of cancellation < 15 days in advance : 100% of the rental amount Start of rental according to booking at www.lamusette.bar End of rental according to booking at www.lamusette.bar Price according to booking The tenant declares to have taken note of the general rental conditions and agrees with them.

Scroll naar boven